ជក់ចិត្ត! អ្នកដែលមិនបានមើលប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ សង្គ្រាមជប៉ុន និងរុស្សីលើទឹកដីកូរ៉េក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២(WWII)!!

ជក់ចិត្ត! ចូលចិត្តមើលរឿងមែនអត់? សង្គ្រាមជប៉ុន និងរុស្Read More…