សាហាវពេកហើយ! គ្រូម្នាក់នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ ដាក់ទណ្ឌកម្មសិស្សឲ្យខោកតុ រហូតដៃទាំង២ហូរឈាមកក្លាក់ គ្រាន់តែសិស្សធ្វើលំហាត់ខុស…

ព័ត៌មានសន្តិសុខ និងសង្គម

សាហាវពេកហើយ! គ្រូម្នាក់នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ ដាក់ទណ្ឌកម្មសិស្សឲ្យខោកតុ រហូតដៃទាំង២ហូរឈាមកក្លាក់ គ្រាន់តែសិស្សធ្វើលំហាត់ខុស…

លោកគ្រូគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩A វេន២ នៃវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ ម្នាក់ គ្រាន់តែសិស្សធ្វើលំហាត់ខុស បានខឹងច្រឡោតដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យសិស្សនោះយកដៃខោកតុ រហូរក្រញរដៃទាំងសង់ខាងហូរឈាមរហាម គួរឲ្យអាណិតណាស់។

លោកគ្រូគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩A វេន២ នៃវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ ម្នាក់ គ្រាន់តែសិស្សធ្វើលំហាត់ខុស បានខឹងច្រឡោតដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យសិស្សនោះយកដៃខោកតុ រហូរក្រញរដៃទាំងសង់ខាងហូរឈាមរហាម គួរឲ្យអាណិតណាស់។

 

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក Lim Marina ដែលបានបង្ហោះរូបថតក្មេងឈាមដៃ កាលពី១ម៉ោងមុននេះ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថា« សូមមេត្តា លោកនាយកសាលាហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ ត្រួតពិនិត្យ ការអប់រំរបស់ លោកគ្រូ គណិតវិទ្យាខាងលើនេះផង អាណិតកូន ណាស់ កូនខ្ញុំឈាមដៃ ពីរលើកនឹងហើយ សូមលោកគ្រូ បង្រៀននៅសាលារៀន ហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ បង្រៀនថ្នាក់ទី៩Aវេន២ មេត្តា យកវិន័យដែលសិស្សខុស ដោយឈរ នៅក្រៅថ្នាក់ រឺក៏ ហៅអាណាព្យាបាល មកប្រាប់អំពីកំហុសកូនខ្ញុំបាន ។ មេចបានលោកគ្រូ អោយកូនខ្ញុំគួសតុ រហូតដល់ឈាមដៃបែបនេះវិញ រួចហើយ ចេដៀល ឱពុកម្តាយសិស្សទៀត លោកគ្រូ បង្រៀនសិស្សយ៉ាងមេច??»។

ជុំវិញនឹងករណីខាងលើនេះ«KBN» មិនដឹងជាមានការពិតកម្រិតណាទេ ព្រោះមិនអាចសុំការបកស្រាយពីលោកនាយក និងលោកគ្រូ វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ សុំការបកស្រាយបាន តែយ៉ាងណា យើងរង់ចាំការបកស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ៕

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក Lim Marina ដែលបានបង្ហោះរូបថតក្មេងឈាមដៃ កាលពី១ម៉ោងមុននេះ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថា« សូមមេត្តា លោកនាយកសាលាហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ ត្រួតពិនិត្យ ការអប់រំរបស់ លោកគ្រូ គណិតវិទ្យាខាងលើនេះផង អាណិតកូន ណាស់ កូនខ្ញុំឈាមដៃ ពីរលើកនឹងហើយ សូមលោកគ្រូ បង្រៀននៅសាលារៀន ហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ បង្រៀនថ្នាក់ទី៩Aវេន២ មេត្តា យកវិន័យដែលសិស្សខុស ដោយឈរ នៅក្រៅថ្នាក់ រឺក៏ ហៅអាណាព្យាបាល មកប្រាប់អំពីកំហុសកូនខ្ញុំបាន ។ មេចបានលោកគ្រូ អោយកូនខ្ញុំគួសតុ រហូតដល់ឈាមដៃបែបនេះវិញ រួចហើយ ចេដៀល ឱពុកម្តាយសិស្សទៀត លោកគ្រូ បង្រៀនសិស្សយ៉ាងមេច??»។

ជុំវិញនឹងករណីខាងលើនេះ«KBN» មិនដឹងជាមានការពិតកម្រិតណាទេ ព្រោះមិនអាចសុំការបកស្រាយពីលោកនាយក និងលោកគ្រូ វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ សុំការបកស្រាយបាន តែយ៉ាងណា យើងរង់ចាំការបកស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ៕

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *