គាត់ជាមនុស្សចាស់ បែរជាយប់ហើយមិននៅបែបនេះ! អាណិត​​​​​​​​​​​​​​គាត់ មើលទៅគាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​អស់កម្លាំងណាស់ ខ្ញុំបានទិញលត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆាឲ្យគាត់ពិសារ និងជូន…!!

ថ្មីៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ មានរឿងគួរអោយកោត​​​​​​​​​​​​​​សរសើរមួយ ដោយមានគណនីមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈ្មោះ Ah PovPov បានបង្ហោះថា៖ យប់ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនដឹងបាយទឹកនៅណា អាណិត​​​​​​​​​​​​​​គាត់ មើលទៅគាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​អស់កម្លាំងណាស់ ខ្ញុំបានទិញលត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆាឲ្យគាត់ពិសារ ជូនលុយ​​​​​​​​​​​បន្តិចបន្តួច មើលទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់អណាស់បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់ពិសារ គាត់អង្គុយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅជិតម្តុំស្តុបក្តាន់ពី បើអា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណិតជួយគាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផងចុះ ម្តាយគេម្តាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើង យាយគេ​​​​​យាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​យើង។គាត់អង្គុយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅជិតម្តុំស្តុបក្តាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពី បើអាណិតជួយគា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត់ផងចុះ ម្តាយគេ​​​​​​​​​​​​​​​​ម្តាយយើង យាយ​​​​​​​​​​​​​​​គេយាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើង៕  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here